Semalt Marketing senenamasynyň peýdalary we 2021-nji ýylda nähili aýratynlyklary barada gürrüň berýär


Mazmuny

1. Giriş
2. Marketing senenamasy näme?
3. Marketing senenamaňyzda näme gerek
I. Iş gün tertibiňiz (Iş bilen baglanyşykly meseleler)
II. Guramaçylyk goýmasy
III. Sanly senenamalar üçin tehnologiki esasly gurallar
IV. Wezipeler üçin iş wagty
4. Marketing senenamasyny ulanmagyň artykmaçlyklary
I. Wagtyň netijeliligi
II. Çeýeligi
III. Mahabat mümkinçilikleri
IV. Müşderiler/müşderiler bilen gatnaşygy gowulaşdyrmak
V. Marketingiň gidişine gözegçilik we gözegçilik
5. 2021-nji ýyldaky marketing senenamaňyza başlamak
I. Omörite ýasalanmy ýa-da ýok?
II. Yzygiderli senenama düzülişi we formaty
III. Guramaçylykly senenamanyň ähmiýeti
IV. Senenama dizaýny
6. Netije

1. Tanyşdyryş

Köne ýyl bilen hoşlaşmagyň we täze ýyly - 2021-ni garşylamagyň wagty geldi. 2021-nji ýylda işiňizde galmak üçin strategiki ädimler etmeli bolarsyňyz. Başdan anyk meýilnamaňyz bar bolsa, täze ýylda gülläp ösmek üçin geljekde boljak zatlary çözmäge has gowy taýýarlanarsyňyz.

Marketing senenamasyny ulanmak wakalary yzarlamaga we marketing hereketlerini meýilleşdirmäge kömek edip biler; şeýdip, oýnuňyzda öňde durup bilersiňiz. Marketing senenamasy, kesgitlenen marketing strategiýasyny ýerine ýetirmäge kömek eder. Munuň üsti bilen, adamlar tarapyndan tanalýan we ynanýan, ýokary girdeji getirýän marka döredip bilersiňiz.

Mundan başga-da, ýerdäki bir senenama nyşana durmaga kömek edip biler. Täze müşderi gözleýän bolsaňyz ýa-da indiki sahypada näme etmelidigiňize düşünýän bolsaňyz, gözýetimde bolup geçýän wakalary çalt kesgitläp bilersiňiz. Şeýle hem bäsdeşleriňiz bilen bolup geçýän zatlar barada täzelikleri alyp bilersiňiz.

Sanly senenama durmuşyňyzy ýönekeýleşdirmegiň ajaýyp usulydyr. Everythinghli zady kagyz ýüzünde ýa-da onlaýn görnüşde meýilleşdirip, wakalary we çäreleri yzarlamak üçin ulanyp bilersiňiz, şonuň üçin möhletleri ýa-da beýleki möhüm wakalary ýitirmersiňiz. Bu ýazgyda, iş maksadyňyza ýetmek üçin 2021 marketing senenamasynda zerur zatlary öwrenersiňiz.


2. Marketing senenamasy näme?

Marketing senenamasy, her guramada diýen ýaly netijeli marketing üçin möhüm guraldyr. Geljek ýyl üçin ähli marketing işleriňizi, hemme zadyň möhletini we möhletini jikme-jik görkezýän meýilnama.

Şeýle hem, siziň ýa-da firmaňyzyň habaryny nädip habar berjekdigini ýa-da önümlerini we hyzmatlaryny maksatly demografiýa hödürlejekdigini kesgitleýär. Aslynda, kompaniýanyňyzyň marketing strategiýasy we maksatlary bilen baglanyşykly ähli meseleler we işler jikme-jikdir.

3. Marketing senenamasynda size zerur zatlar

2021-nji ýylda marketing maksatlaryňyza ýetmek meýilnamalaşdyrmak bilen baglanyşykly. Bu öňdäki ýoly düzmek we ähli çäreleri we çäreleri wagt tertibine görä düzmek.

2021-nji ýylda hatda öz işiňizde-de döwmek isleseňiz, özüňize aşakdaky soraglary beriň. Müşderi bazasyny artdyrmak we maliýe maksatlaryňyzy ýerine ýetirmek üçin haýsy çäreleri geçirip bilersiňiz? Haýsy konwensiýalara we söwda sergilerine gatnaşyp bilersiňiz? Haýsy jemgyýetçilik çärelerini we festiwallary mahabatlandyryp bilersiňiz?

Bu soraglaryň jogaplary, indiki ýyl näme etmelidigiňizi kesgitlemäge kömek eder. Elbetde, bularyň hemmesiniň marketing senenamaňyza ýol tapjakdygyny bilmelisiňiz. Bu senenama, marketing strategiýalaryňyzy işläp düzeniňizde we durmuşa geçireniňizde ösüşiňizi yzarlamaga kömek eder. Ine, 2021 marketing senenamaňyzda näme bolmaly.

I. Iş gün tertibiňiz (Iş bilen baglanyşykly meseleler)

Senenamaňyzda zerur zatlaryň biri, işiňiziň gün tertibi. Işiňiz bilen baglanyşykly iş sanawda görkezilen birinji element bolmaly. Gysga bolmaly, ýöne her gün etjek işiňizi jikme-jik görkezmeli. Bu borçlar, yzygiderli dowam etmeli marketing strategiýalaryňyz bilen baglanyşykly meseleler hökmünde görkezilmelidir.

II. Guramaçylyk goýmasy

Bulaşyk bolsa, işleýän senenamanyň peýdasy näme? Şeýlelik bilen, 2021 marketing senenamaňyza senenamaňyza we oňa girizilen meseleleriň tertipli görünmegine kömek etjek guramaçylyk goýmasy bolmaly. Dürli müşderiler, bölümler we toparlar bilen işleýän bolsaňyz, senenamaňyzda aňsat aragatnaşyk we meselelere gözegçilik etmek üçin olaryň her biri üçin bellikli bellikler bolmaly.

III. Sanly senenamalar üçin tehnologiki esasly gurallar

Elektron senenamaňyzda zerur zat, senenamaňyzy optimal, jikme-jik we tertipli saklamaga kömek etjek tehnologiki esasly gurallar. Ulanyp boljak gurallaryňyzyň käbiri, aňsat salgylanmak üçin sanalan meseleler sanawy bolan PPT-leri, býulletenleri we kagyz sahypalaryny öz içine alýar. Senenamaňyza esaslanýan tehnologiýa näçe köp bolsa, ähli zerurlyklaryňyzy çözmekde şonça täsirli bolar.

IV. Işler üçin iş wagty

2021-nji ýyldaky marketing senenamaňyz, dürli wakalaryň wagtyny, şeýle hem düzen meseleleriň we wezipeleriň möhletini öz içine almasa, "beýle" däl. Hemme zadyň wagtyny jikme-jik görkezmek, netijeli bolmaga kömek eder.


4. Marketing senenamasyny ulanmagyň artykmaçlyklary

Häzirki wagtda alyp boljak iň möhüm marketing gurallarynyň biri senenamaňyzdyr. Businesseshli kärhanalar üçin hökmany zat, sebäbi önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrmagyň täsirli serişdesi. Işiňiz üçin täsirli senenama döredip bilmedik bolsaňyz, işiňiz üçin köp mümkinçilikleri ýitirýärsiňiz. Ine, häzir işiňiz üçin täsirli senenama döretmegiň käbir artykmaçlyklary.

I. Wagtyň netijeliligi

Marketing senenamasy, wezipeleriňizi, ýygnaklaryňyzy we wakalaryňyzy yzarlamagyň hakykatdanam amatly usulydyr. Bu işi günüň belli bir wagtynda edip boljak dolandyrylýan böleklere bölmäge kömek edýär. Näme etmelidigiňizi we haçan etmelidigiňizi kesgitlemäge kömek edip biler; bu köp adam üçin wagt tygşytlaýjydyr.

Marketing senenamasy meýilnamalaryňyzy meýilleşdirmäge we kampaniýalaryňyzyň gidişini yzarlamaga mümkinçilik berýär. Uly zatlara ünsüňizi jemleýär. Düzgün bolşy ýaly, senenamaňyz näçe uly we has jikme-jik bolsa, şonça gowy.

Mysal üçin, uly e-poçta sanawyny döretmäge gönükdirilen marketing kampaniýasy bar bolsa, her poçta üçin senäni kesgitleýändigiňize göz ýetiriň. Bu, maksatlaryňyz bilen nyşana durmaga kömek eder we nyşana alynmadyk poçta sanawlarynda pul we serişdeleri ýitirmekden saklar.

II. Çeýeligi

Bir senenama bolmagy sizi çeýe edýär, sebäbi wagtyňyzy we işleriňizi uzaltmaga mümkinçilik berýär. Indi her gezek tabakdaky wezipeleriňizi we işleriňizi yzarlap bilýänligiňiz sebäpli, meýilleşdirmedik beýleki işleriňizi düzedip bilersiňiz. Marketing guraly, bir senenama ýaly, kampaniýalaryňyzy meýilleşdirmäge, kampaniýalaryň gidişini yzarlamaga we marketing strategiýanyňyzyň netijeliligine baha bermäge kömek eder.

Businesseshli kärhanalar müşderi bazasyny artdyrmak isleýärler. Şeýle-de bolsa, maksat bazaryna üstünlikli ýetmek üçin köp wagt, pul we güýç gerek. Şol sebäpli köp guramalar aýlyk mowzuklary döretmek ýa-da ýylyň dowamynda bir ýa-da iki açar sözlere ünsi jemlemek üçin marketing kampaniýalarynyň ünsüni üýtgetmek arkaly has işjeň marketing çemeleşmesini kabul edip başlaýarlar.

III. Mahabat mümkinçilikleri

Senenamaňyzy meýilleşdireniňizde, töwereginde köp mahabat mümkinçilikleriniň bardygyny görersiňiz. Wagtyňyz we işleriňiz meýilleşdirilmedik bolsa, işiňizi ösdürmek üçin dürli mümkinçiliklere göz ýummak aňsat. Organizedöne tertipli tertip bilen, işewürligiň ösýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilersiňiz.

IV. Müşderiler/müşderiler bilen gatnaşygy gowulaşdyrmak

Marketing senenamasy, müşderileriňizi marketing kampaniýalaryny yzygiderli barlamak we täzelemek endigine öwürmek üçin ajaýyp usuldyr. Işiňizde bolup geçýän zatlar bilen sizi nyşana alýan we müşderileriňiz bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän bir zat.

Geljekde näme işlemelidigiňizi bilmek üçin iň soňky möhlet berýär we okyjylaryňyz bilen paýlaşjak täze mazmunyňyzyň bardygyna ynanyp bilersiňiz.

V. Marketingiň gidişine gözegçilik we gözegçilik

Marketing senenamasy, marketing işleriňizi yzarlamaga we satuwlaryň, sargytlaryň sanyny we ş.m. ýazmaga kömek eder.

Mundan başga-da, senenama hepdäniň her güni üçin meýilnama düzmäge kömek eder. Bu senenama meýilnamalaşdyrmak we meseleleriň hersiniň gidişini yzarlamak üçin hem ulanylyp bilner. Şeýlelik bilen, meseleleriň hersiniň hasabatyny aňsatlyk bilen görüp we işiňiziň hakyky wagtda ösüşini seljerip bilersiňiz.


5. 2021-nji ýyldaky marketing senenamaňyza başlamak

I. omörite ýasalanmy ýa-da ýok?

Işiňiz üçin marketing senenamasyny taýýarlamakda iň möhüm zat, haýsy senenama ulanjakdygyňyzy göz öňünde tutmakdyr. Orta ölçegli işiňiz bar bolsa, professional senenama almagy ýa-da adaty bir senenama talap etmegi göz öňünde tutup bilersiňiz. Bular ulanmak aňsat bolan sahypalary çap etdi.

Olar bilen ýeke-täk mesele, adatça köp maglumat goýmak üçin kän ýer ýok, ýöne bu dogry. Kiçijik işiňiz bar bolsa, aňsatlyk bilen özüňiz edip bilersiňiz. Customörite ýasalan senenamaňyzy döretmäge mümkinçilik berýän birnäçe programma üpjünçiligi bar, bu bolsa çykdajylary birneme azaldar.

II. Yzygiderli senenama düzülişi we formaty

Siziň bilmeli başga bir möhüm maglumatyňyz, senenamaňyz üçin yzygiderli tertip we format bolmaly, ýogsam ondan iň ýokary netijeliligi alyp bilmersiňiz. Marketing senenamaňyzy okamak aňsat we ýerine ýetirmek aňsat bolmaly, şonuň üçin bu aýratynlyklaryň ikisini hem hödürleýän şablon tapmaga synanyşyň. Elbetde, senenamaňyz näçe professional görünse, şonça-da gymmat bolar.

III. Guramaçylykly senenamanyň ähmiýeti

Marketing senenamaňyzy tertipli saklamagyň ähmiýeti artykmaç bolup bilmez. Öňegidişligiňizi yzarlamagy başarmak bilen çäklenmän, bulaşyklykdan saklanmak hem möhümdir.

Indiki hepde haýsy günleri meýilleşdirendigiňizi, şol hepde haýsy çäreleri meýilleşdirendigiňizi görmek isleýärsiňiz. Şeýle hem senenamaňyza her günüň gysgaça beýany, şol gün näme etjekdigiňiz barada gysga bellik girizmek peýdalydyr. Islenýän netijäňizi gazanmak üçin senenamaňyz hakda hemme zat dogry tertiplenmeli.


IV. Senenama dizaýny

Senenamaňyza laýyk dizaýny saýlamaly. Diňe özüne çekiji bolman, eýsem dürli görnüşli iş üçin peýdaly we işleýän dizaýny saýlamak hem möhümdir. Senenama ähli meýilnamalary we çäreleri ýerleşdirmek üçin çeýe bolmaly. Şeýle hem senenamada dürli şriftleri, stilleri we reňkleri ulanmak maslahat berilýär.

Şeýle-de bolsa, marketing kampaniýaňyz üçin bir senenama düzeniňizde, käbir zatlara üns bermek möhümdir. Kompaniýanyňyzyň ähli möhüm maglumatlary we işiňiziň tebigaty, kompaniýanyň ady, döredilmegiň maksady, e-poçta salgysy, aragatnaşyk belgileri we ş.m. ýaly bir ýerde saklamak maslahat berilýär. Bu, müşderileriňize senenama girmegi we ulanmagy aňsatlaşdyrar.


6. Netije

Marketing senenamalary, her gün irden gözüňizi açanyňyzda garaşjak bir zadyňyzy berip, işiňiziň has netijeli işlemegine kömek edip biler. Ofisiňizde, noutbukyňyzda ýa-da telefonyňyzda täsirli senenama bar bolsa, işiň wagtynda ýerine ýetirilmegine has höwesli boljakdygyňyzy görersiňiz. Bu öndürijiligi ýokarlandyrar, bu bolsa öz gezeginde has köp girdeji getirer! Marketing senenamasyny özüňiz döretmegiň ýerine, Semalt bu meselede size kömek edip biler. Olaryň kömegi bilen senenamaňyz diňe bir özüne çekiji bolman, eýsem işlemeli we täsirli bolar.

mass gmail